Traveling Knitting Machine: Shanghai – Shanghai
《旅するニットマシン: 上海 - 上海》

2016-07-10 16.44.13

2016