Traveling Knitting Machine: Shanghai – Shanghai
《旅するニットマシン: 上海 - 上海》

2016-07-13-16.30.20

2016