Traveling Knitting Machine: Shanghai – Shanghai
《旅するニットマシン: 上海 - 上海》

2016-07-09-11.10.13

2016-07-09-11.58.02-1

2016-07-09-14.51.44-HDR-2

2016